Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
en-USel-GRit-ITes-ESro-RObg-BGtr-TR
You are here:   Начало
Register   |  Login
GoGreen Resource Centre

goGreen


Go Green Supporters


BECOME A SUPPORTER
(no cost, no commitment) by simply including the logo with the indication Supporter, on your website or/and promotional material.

more....


goGreen Bureaus

 

Visit a goGreen Bureau and get free green consulting for your company!

more...

 


Major Supporter


Добре дошли на страницата на „GOGREEN”

Проектът „GoGreen” е партньорска инициатива, обединяваща единадесет организации от Гърция, Италия, Испания, Румъния, България и Турция в рамките на 24 месечен проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия, Главна Дирекция „Образование и култура”.

Проектът се фокусира върху разработването на индивидуална обучителна програма по „зелено предприемачество” , която има за цел да подобри знанията и уменията на предприемачите и експертите относно ефективното внедряване и управление на т.н. „зелените” бизнес модели.

Основните цели на проекта са насочени в следните аспекти:

 • Повишаване екологичното съзнание на предприемачи и мениджъри и поощряването им да развиват екологично отговорни практики и дейности
   
 • Разработване на инструмент за оценка на общите и специфични нужди от обучение на МСП; идентифициране и анализ на нуждите от обучение на целевите групи свързани с разработването и въвеждането на иновативни и екологични процеси, продукти и услуги в МСП; изработване на сравнителен анализ (на база на резултатите от проучване нуждите на МСП)  относно характера и степента на информираност на МСП относно зелените бизнес практики и модели в различните страни- участници в проекта;
   
 • Разработване на обучителни модули и онлайн платформа в помощ на МСП за справяне със специфични екологични и бизнес проблеми, засягащи тяхната дейност; обучение на преподаватели от страните-партньори за провеждане на обучение  в рамките на тези модули.
   
 • Предоставяне на индивидуални ръководства и обучителни ресурси относно въвеждането на добри бизнес практики в сферата на опазването на околната среда.
   
 • Създаване на т.н. ЗЕЛЕНИ БЮРА ЗА БИЗНЕСА в организациите – партньори по проекта.
   
 • Създаване на схема за сертифициране на малки и средни предприятия с цел насърчаване въвеждането и подобряване на зелени бизнес практики (“Going greener Excellency Badge”).
   
 • Насърчаване просмукването на знания към персонала на МСП с цел повишаване на техните професионални умения и работническо самосъзнание;
   
 • И накрая, но не на последно място, проектът цели да спомогне за насърчаване ученето през целия живот и обмена на добри практики.

“GoGreen” е разработен и се управлява от транснационален консорциум, който обединява усилията на 11 организации от 6 европейски държави.  Координатор на проекта е ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА - АРКАДИЯ (Гърция). Партньорите по проекта включват: „ALLWEB SOLUTIONS SA” (Гърция); „MILITOS EMERGING TECHNOLOGIES & SERVICES”  (Гърция); Университет „ROMA TRE” (Италия); Консорциум „EUROSPORTELLO (Италия); ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА – Валенсия (Испания);  SCIENTER (Испания); ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА – Арад (Румъния); Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански (България); ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА – Истанбул (Турция); ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА – Измир (Турция);

Brief
Περίληψη
мар5 05 март 2012 г.

 

read more...

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този уебсайт отразява единствено личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.