Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
en-USel-GRit-ITes-ESro-RObg-BGtr-TR
You are here:   Начало
Register   |  Login
GoGreen Resource Centre

goGreen


Go Green Supporters


BECOME A SUPPORTER
(no cost, no commitment) by simply including the logo with the indication Supporter, on your website or/and promotional material.

more....


goGreen Bureaus

 

Visit a goGreen Bureau and get free green consulting for your company!

more...

 


Major Supporter


Добре дошли на страницата на „GOGREEN”

Проектът „GoGreen” е партньорска инициатива, обединяваща единадесет организации от Гърция, Италия, Испания, Румъния, България и Турция в рамките на 24 месечен проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия, Главна Дирекция „Образование и култура”.

Проектът се фокусира върху разработването на индивидуална обучителна програма по „зелено предприемачество” , която има за цел да подобри знанията и уменията на предприемачите и експертите относно ефективното внедряване и управление на т.н. „зелените” бизнес модели.

Основните цели на проекта са насочени в следните аспекти:

 • Повишаване екологичното съзнание на предприемачи и мениджъри и поощряването им да развиват екологично отговорни практики и дейности
   
 • Разработване на инструмент за оценка на общите и специфични нужди от обучение на МСП; идентифициране и анализ на нуждите от обучение на целевите групи свързани с разработването и въвеждането на иновативни и екологични процеси, продукти и услуги в МСП; изработване на сравнителен анализ (на база на резултатите от проучване нуждите на МСП)  относно характера и степента на информираност на МСП относно зелените бизнес практики и модели в различните страни- участници в проекта;
   
 • Разработване на обучителни модули и онлайн платформа в помощ на МСП за справяне със специфични екологични и бизнес проблеми, засягащи тяхната дейност; обучение на преподаватели от страните-партньори за провеждане на обучение  в рамките на тези модули.
   
 • Предоставяне на индивидуални ръководства и обучителни ресурси относно въвеждането на добри бизнес практики в сферата на опазването на околната среда.
   
 • Създаване на т.н. ЗЕЛЕНИ БЮРА ЗА БИЗНЕСА в организациите – партньори по проекта.
   
 • Създаване на схема за сертифициране на малки и средни предприятия с цел насърчаване въвеждането и подобряване на зелени бизнес практики (“Going greener Excellency Badge”).
   
 • Насърчаване просмукването на знания към персонала на МСП с цел повишаване на техните професионални умения и работническо самосъзнание;
   
 • И накрая, но не на последно място, проектът цели да спомогне за насърчаване ученето през целия живот и обмена на добри практики.

“GoGreen” е разработен и се управлява от транснационален консорциум, който обединява усилията на 11 организации от 6 европейски държави.  Координатор на проекта е ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА - АРКАДИЯ (Гърция). Партньорите по проекта включват: „ALLWEB SOLUTIONS SA” (Гърция); „MILITOS EMERGING TECHNOLOGIES & SERVICES”  (Гърция); Университет „ROMA TRE” (Италия); Консорциум „EUROSPORTELLO (Италия); ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА – Валенсия (Испания);  SCIENTER (Испания); ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА – Арад (Румъния); Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански (България); ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА – Истанбул (Турция); ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА – Измир (Турция);

Brief
май25 25 май 2011 г.

goGreen participates to the EDEN ANNUAL CONFERENCE, DUBLIN, 19-22 JUNE 2011: The European Distance and E-Learning Network (EDEN) organize its Annual Conference on 19-22 June 2011 at the University College of Dublin. The Arcadia Chamber from Greece which is the Project Leader of the goGreen, will take part to the conference and will present the project on the 22nd of June. Please find the goGreen Abstract and Paper that will be presented in Dublin.

more...
май23 23 май 2011 г.

Digital Agenda: Commission seeks views on how best to exploit cloud computing in Europe! Read here the EC’s Press Release!

май23 23 май 2011 г.

EU ETS emissions increased in 2010 but remain well below pre-crisis level. Emissions of greenhouse gases from businesses participating in the EU Emissions Trading System (EU ETS) increased by over 3% last year, according to the information provided by Member State registries. Read the European Commission’s Press Release here!

Περίληψη
мар5 05 март 2012 г.

 

read more...
май23 23 май 2011 г.

EU ETS emissions increased in 2010 but remain well below pre-crisis level. Emissions of greenhouse gases from businesses participating in the EU Emissions Trading System (EU ETS) increased by over 3% last year, according to the information provided by Member State registries. Read the European Commission’s Press Release here!

окт25 25 октомври 2010 г.

1-2 Νοεμβρίου 2010 στην Τρίπολη, Αρκαδία

read more...

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този уебсайт отразява единствено личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.