Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
en-USel-GRit-ITes-ESro-RObg-BGtr-TR
You are here:   Партньорство
Register   |  Login

Партньорство

 

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА - АРКАДИЯ

Екипът на регионалната камара на Аркадия е съставен от 12 експерти в различни области. Основната дейност на организацията е свързана с подпомагането и предоставянето на консултации на МСП свързани с иновациите, технологиите, износа и други дейности. Камарата участва в различни проекти финансирани от ЕС и насочени към повишаването на конкурентноспособността и интернационализацията на своите членове. Камарата организира участието в бизнес мисии и индустриални панаири и предоставя информация за финансиращи програми в рамките на фондовете н а ЕС.  Организацията участва в различни иницативи свързани с опазването на околната среда, предимно свързани с т.н. „зелено предприемачество”, като в рамките на INTERREG IIIC е участвала в проект „ECOSIND”.

Лице за контакт:
Евгения Цанетопулу
Адрес: March and Panos 21-25, 22100, Tripolis, Greece
тел.: +30 2710 227141; Факс: +30 2710 233738; Email: tzanetopoulou@arcadianet.gr Уебсайт: http://www.arcadianet.gr


 ALLWEB SOLUTIONS SA

Фирма ALLWEB SOLUTIONS е създадена през 1992 година в град Халкида, Гърция. Фирмата е специализирана в предоставянето на високоефективни услуги, базирани на интернет и информационните технологии за бизнес приложения.  Фирмата разполага с дългогодишен опит и експертиза в разработването на разнообразни модули и софтуер за електронно обучение и уеб-базирани обучителни платформи. ALLWEB е специализирана и в предоставянето на обучения по предприемачество, като през годините е обучила над 1500 експерти от МСП.
Лице за контакт:
Йоана Йоаниду, Мениджър
Адрес: Dimosthenous Vasileiou 7, 22100, Chalkida, Greece 
тел.: +30 22210 60060; Факс: +30 22210 60050; Email: gioannidou@allweb.gr Уебсайт:http://www.allweb.gr


 

MILITOS EMERGING TECHNOLOGIES & SERVICES

Militos предлага широка гама от иновативни консултантски улсуги в различни сфери. Фирмата е специализирането в сферата на научните изследвания, пазара на труда и частния сектор. Militos е организация с дългогодишен опит в сферата на бизнес развитието, комуникационните технологии, медийното обслужване и организирането на събития. Фирмата разполага с обширна мрежа от партньорски организации и медийни сътрудници на национални и европейско ниво.  Militos участва в редица проекти финансирани от фондовете на ЕС на национално и международно ниво. 

Лице за контакт:
Магда Караманоглу, Мениджър Европейски проекти
Адрес: Viotias 3, K. Halandri, 15231, Athens, Greece
тел.: +30 210 6772129; Факс: +30 210 6772116; Email: karamanoglou@militos.org Уебсайт: http://www.militos.org


 УНИВЕРСИТЕТ „РОМА ТРЕ” – ИТАЛИЯ

Университет “Рома Тре” е основан през 1992г., като към момента е втория по големина университет в Рим. В университета се обучават 40 000 студенти в осем факултета, включващи хуманитарни, научни и технически специалности.Университета предлага 75 специалности, 66 магистърски програми и 61 докторантури. Изследователската група по Машиностроене и Енергийна ефективност е част от Факултета по Машиностроене и Промишлен дизайн. В рамките на изследователския екип се осъществяват научни разработки в следните сфери:
  • Преобразователни системи: оптимизиране, проектиране и експлоатация на електрически централи, проектиране и анализ на енергийно оборудване (топлообменници, компресори, парни турбини, охлаждащи инсталации и т.н.)
  • Разработване на методологии и модели за диагностика на компоненти на енергийни системи
  • Изграждане на енергийни системи, научни изследвания и консултантски услуги; относно изграждане на енергийни инсталации, управление и интеграция на системи използващи ВЕИ в обществени и индустриални сгради; Иновативни решения за отопление и охлаждане.
Лице за контакт:
Джовани Чери, Професор
Адрес: Via della Vasca Navale 79, 00146, Roma, Italy
тел.: +39 06 57333251; Факс: +39 06 5593732; Email: cerri@uniroma3.it Уебсайт:http://www.dimi.uniroma3.it


 

Консорциум „EUROSPORTELLO CONFESERCENTI” 

Консорциум „Eurosportello Confesercenti” е част от бизнес асоциацията „Confesercenti”, която обединява икономическите интереси на около 250 000 предприятия от Италия. Оргнизацията притежава богат опит за работа, както с частния, така и с публичния сектор. В рамките на своята дейност консорциумът провежда информационни събития за популяризиране на Европейски политики и програми. Организацията е член и на общоевропейската мрежа „Enterprise Europe Network” и участва в секторна група по програма „Интелигентна Енергия”. 

Лице за контакт:
Клаудио Галерини, Координатор на проекта
Адрес: Via Pistoiese 155, 50145, Florence, Italy
тел.: +39 055 3905152; Факс: +39 055 310922; Email: gallerini@eurosportelloconfesercenti.it Уебсайт: http://www.eurosportelloconfesercenti.it


 ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА – Валенсия

Търговско-промишлената палата на Валенсия работи за постигането на следните конкретни цели: предоставяне на специализирани услуги за МСП; обучение на предприемачи и местни власти; насърчаване на износа и чуждите инвестиции. Специализиран отдел в камарата ръководи разработването и управлението на дейности свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда, като:
  • Провеждане на семинари, конференции, обучения и кръгли маси на тема енергийна ефективност;
  • Издаване на ежемесечни публикации относно индекса на енергийна ефективност на МСП от района на Валенсия
  • Издаване на сборници с добри практики
  • Въвеждане на системи за управление на околната среда
  • Провеждане на обучителни курсове съвместно с образователни институции
Лице за контакт:
Рафаел Моси, Директор на отдел „Околна среда”
Адрес: C./Jesus 19, 46007, Valencia, Spain
тел.: +34 96 310 39 04; Факс: +34 96 353 17 45; Email: ambiente@camaravalencia.com Уебсайт: http://www.camaravalencia.com


SCIENTER Испания

SCIENTER España е изследователски център и обучителна организация специализирана в изпълнението на дейности в сферата на образованието и професионалното обучение. Създадена е в началото на 1999г. Организацията разполага с мрежа от регистрирани представителства, както в Испания, така и в Италия. Основната дейност на SCIENTER е фокусирана в сферата на иновациите, дистанционното обучение, ученето през целия живот, информационните и комуникационните технологии и тяхното приложение в различни области, като висшето образование, професионалното обучение, местното развитие и социалното включване. Организация изпълнява проекти свързани със своите основни дейности на местно, национално и международно равнище. 

Лице за контакт:
Мария Бегония Аренас, Мигел Муньоз
Адрес: C./Jesus 19, 46007, Valencia, Spain
тел.: +34 96 310 39 04; Факс: +34 96 353 17 45; Email: barenas@scienter.es Уебсайт: http://www.scienter.es


ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА – Арад

CITEXPO е Център за консултиране и информиране в сферата на новите технологии, опазването на околната среда и земеделието. Центърът е част от Търговско-промишлената палата на Арад. В рамките на своята дейност, центъра организира ежегодно изложение в сферата на околната среда с над 130 изложители, като в рамките на изложението се провежда и специализирана конференция по проблемите на опазването на околната среда. В рамките на своята дейност организацията предоставя широк набор от услуги в сферата на информирането и консултирането на земеделски производители, провеждане на семинари, обучения, конференция, семинари и бизнес срещи.

Лице за контакт:
Симона Харпиан, Директор на  CITEXPO
Адрес: Closka 5, 310017, Arad, Romania
тел.: +40  257  216520; Факс: +40  257  216521; Email: expo15@ccia-arad.ro Уебсайт: http://www.ccia-arad.ro


БИКЦ - Сандански

Сдружение с нестопанска цел "Бизнес Информационен и Консултантски Център" Сандански е през 1997 година по инициатива на регионални предприемачи и представители на община Сандански. Целта на БИКЦ е да стимулира икономическото развитие в региона на Югозападна България, чрез подпомагане на развитието на частната инициатива.
Дейността на БИКЦ – Сандански е насочена към подпомагане на икономическото, културно и просветно развитие на Югозападна България с цел утвърждаване на новите ценности, подпомагане на малките и средни предприятия от региона, пропагандирането и утвърждаването на региона като модерен икономически, социален, културен и спортен център. БИКЦ – Сандански подпомага малките и средни предприятия от региона чрез организиране на изложения, конференции, бизнес форуми, кооперационни борси и др. Организацията работи и за повишаване на компетентността и конкурентноспособността на фирмите в региона, като ги информира относно актуални икономически и социални теми чрез провеждане на семинари , обучения, работни срещи, кръгли маси и дискусионни форуми. От януари 2008 година Бизнес информационен и консултантски център – Сандански е част от мрежата „Enterprise Europe Network”.

Лице за контакт:
Пламен Тодоров, Експерт Европейски проекти
Адрес: ул. „Скопие” 5, Сандански, България
тел.: +359 746.0549; Факс: +359 746 32403; Email:office@bicc-sandanski.org Уебсайт:www.bicc-sandanski.org


Индустриална камара – Истанбул

Индустриалната камара на Истанбул работи за повишаване на конкурентноспособността на своите членове и на турската икономика и индустрия, като цяло.
По-голяма част от членовете на Камарата съставляват малки и средни предприятия.  Камарата е създадена през 1952г., като основната и дейност е свързана с предоставянето на информация, консултации и организирането на обучения за МСП.   

Лице за контакт:
Омер Инан, Инжинер-еколог
Адрес: Mesrutiyet Cad. No:62,Taksim,Istanbul, Turkey
тел.: +90 212 252 29 00; Факс: +90 212 251 46 37; Email: oinan@iso.org.tr Уебсайт: http://www.iso.org.tr


Търговско-промишлена камара - Измир

ТПП – Измир е втората по големина организация от подобен тип в Турция. Членовете и включват над 70 000 фирми, разделени в над 87 специализирани комитети.  Основните дейности на Камарата са насочени към предоставянето на специализирани услуги за МСП по отношение на извършаването на дейността им свързана с организирането на местни и регионални изложение и участието на международни индустриални панаири. В допълнение на това, специализиран отдел по износ предоставя информация на фирмите относно спецификите на чуждите пазари и чуждестранното фирмено законодателството . Специализиран отдел на Камарата е зает в подготовката и управлението на проекти финансирани от Европейските фондове.

Лице за контакт:
Пинар Ердем, Експерт Европейски проекти
Адрес: Ataturk Caddesi 126, 35210, Pasport Izmir, Turkey
тел.: +90 232 444 92 92; Факс: +90 232 498 46 38; Email:office@bicc-sandanski.org Уебсайт:www.bicc-sandanski.org

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този уебсайт отразява единствено личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.