Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
en-USel-GRit-ITes-ESro-RObg-BGtr-TR

Описание на проекта

Предистория

През последните десетилетия насочването към т.н. екологично отговорен бизнес се разраства в световен мащаб. В тази насока Лисабонската стратегия напълно подкрепя подхода, при който иновациите и икономическото развитие вървят ръка за ръка с опазването на околната среда. Редица изследвания са показали, че посредством въвеждането на т.н. „зелени практики” в МСП, както и разработването на продукти, процеси и услуги с мисъл за околната среда допринасят за повишаването на конкурентоспособността на предприятията в различни аспекти. Предимствата от въвеждането на подобни практики в МСП са свързани, както с намаляването на себестойността на продуктите и производствените разходи, така и с повишаването на фирмения имидж и създаването на здравословни и безопасния условия на труд.  Друга характерна особеност свързана с въвеждането на т.н. „зелени бизнес практики” в МСП е наличието на специфични умения и компетенции. Съгласно концепцията „зелен  бизнес = успешен бизнес” обучителните програми в тази насока са изключително полезни за МСП при въвеждането  и управлението на екологично отговорни практики.

В тази насока, проект “GoGreen” има за цел да отговори на нуждите на малките и средни предприятия, експертите от различните институции в публичния и неправителствен сектор и други професионалисти работещи в сектори приложими за въвеждането на екологично отговорни практики и модели.  

Цели  

Въпреки многобройните предимства и възможности, които т.н. „зелено предприемачество” предоставя за МСП, този подход е сравнително непознат за повечето фирми. Съществуват сравнително малко на брой предприятия (1%), които отделят внимание на опазването на околната среда.  В тази насока, липсата на „зелени” бизнеси може да бъде оправдано, тъй като:
 

  • По-голямата част от предприемачите нямат познания в областта на зеленото предприемачеството и екологично отговорните практики.
  • Налице е липсата на организирани информационни кампании в тази сфера.
  • Има ограничен достъп до информация и съответните материали за обучение.

В отговор на тези ограниченията, както и липсата на експертна подкрепа за бизнеса в сферата на зеленото предприемачество, настоящия проект се фокусира върху разработването на индивидуална обучителна програма по т.н. „зелено предприемачество” , която има за цел да подобри знанията и уменията на предприемачите и експертите относно ефективното внедряване и управление на „зелените” бизнес модели.

Една от основните цели на проекта е да привлече вниманието на МСП към значението на т.н. „зелен бизнес модел”, като ключов фактор към повишаването на конкурентоспособността и икономическия растеж. Избраните МСП ще бъдат включени във всички проектни дейности, което ще им позволи да придобият ценен опит и знания относно постигането на екологично отговорен бизнес.  В рамките на проекта МСП ще бъдат включени в редица проучвания и пилотни обучителни инициативи. По този начин МСП от различни сектори ще имат възможността да развиват бизнес с мисъл за околната среда.

Освен това, в рамките на проекта ще бъдат създадени т.н. Зелени бизнес бюра,  които ще гарантират устойчивостта на резултатите от проекта. 


Методология

С цел повишаване информираността на целевите групи и създаване на устойчива мрежа от заинтересованите страни, в рамките на проекта ще бъдат предприети следните дейности::

  • Анализ на пропуски в знанията на целевите групи, чрез провеждането на анкети и проучвания на нуждите от обучение;
  • Изготвяне на методически, образователни и технологични изисквания за провеждането на обученията;
  • Подготовка на информационни и обучителни материали и осигуряване на необходимата техническа инфраструктура за създаването на ресурсен център
  • Езикова адаптация на обучителната платформа за електронно обучение; комуникационния софтуер и съдържанието на обучителните модули, които ще бъдат преведени на езиците на организациите-партньори по проекта;
  • Оценка и демонстрация на обучителната програма посредством провеждането на серия от обучителни семинари 

В допълнение на това, в рамките на проекта ще бъде изпълнена мащабна информационна кампания, която цели да насърчи участието в проектните дейности и да популяризира резултатите от проекта. 

Дейностите по проекта са планирани съобразно компетенции и сферата на дейност на всеки от партньорите. 

Ключови показатели на проекта


Номер на проекта: n° 2010 - 3538 / 001 - 001 -GR-LEONARDO-LMP

Координатор на проекта:

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА - АРКАДИЯ

 

Гърция

Партньори:
ALLWEB SOLUTIONS SA Гърция
MILITOS EMERGING TECHNOLOGIES & SERVICES Гърция
Университет „ROMA TRE” Италия
Консорциум „EUROSPORTELLO” Италия
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА – Валенсия Испанияa
SCIENTER Испанияa
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА – Арад Румъния
Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански България       
ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА – Истанбул Турция

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА – Измир

 

Турция

Продължителност: 01.10.2010 – 30.09.2012

Бюджет на проекта : 400,000 €

Европейско финансиране : 297,700 €
 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този уебсайт отразява единствено личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.