Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 English (United States) el-GR Italiano (Italia) Español (España, Alfabetización Internacional) Română (România) Български (България) Türkçe (Türkiye)

Επισκόπηση έργου

Ιστορικό

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών αυξάνεται παγκοσμίως η τάση για δημιουργία επιχειρήσεων περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες ενώ η Ατζέντα της Λισσαβόνας ορίζει σαφώς ότι η καινοτομία και η ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζουν  με την προστασία του περιβάλλοντος. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η υιοθέτηση «πράσινων πρακτικών» και ο σχεδιασμός  διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων εμπορικών ευκαιριών, τη μείωση  κόστους, τη  βελτίωση του επιχειρηματικού προφίλ , του πλεονεκτήματος του  μάρκετινγκ και της δημιουργίας υγιών εργασιακών χώρων. Αποτελεί επίσης,  αδιαμφισβήτητο γεγονός  ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ( ΜΜΕ) στην προσπάθεια τους να «εμπλακούν» σε τέτοιες πράσινες επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι απαραίτητο  να διαθέτουν ένα σημαντικό σύνολο δεξιοτήτων και ειδικοτήτων στον τομέα. Με βάση τη λογική ότι μια «πράσινη επιχείρηση είναι μια έξυπνη επιχείρηση», τα πράσινα επιχειρηματικά επιμορφωτικά προγράμματα θεωρούνται απαραίτητα  προκειμένου να υποστηριχθούν αποτελεσματικά οι επιχειρήσεις στην ολοκλήρωση και τη διαχείριση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. 
 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες  των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απευθύνεται στους ιδιοκτήτες και στα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, στους διευθυντές προμηθειών, στους επιχειρησιακούς συμβούλους για τις πράσινες πρακτικές, σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,  στους  ανώτερους  υπαλλήλους των δημόσιων αρχών και των  φορέων  χάραξης πολιτικής αλλά και στους επαγγελματίες του τομέα. 

Στόχοι

Αν και η πράσινη επιχειρηματικότητα παρέχει πολλά πλεονεκτήματα στις ΜΜΕ, μόνο ένας μικρός  αριθμός επιχειρήσεων είναι  σε θέση να ακολουθήσει την τάση για δημιουργία επιχειρήσεων φιλικών προς το περιβάλλον.  Πράγματι οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο 1% των ΜΜΕ χρησιμοποιούν τις πηγές εναλλακτικής ενέργειας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στα εξής:

  • Η πλειοψηφία των επιχειρηματιών έχει περιορισμένη  γνώση στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας.
  • Υπάρχει έλλειψη οργανωμένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης που καλύπτουν ευρύ φάσμα. 
  • Υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες και στο σχετικό υλικό κατάρτισης.

Ως απάντηση στην περιορισμένη , ή στην  ελλιπή  περιβαλλοντική  επιχειρηματική υποστήριξη, το έργο εστιάζει στην παράδοση ενός εξατομικευμένου «πράσινου επιμορφωτικού προγράμματος», στοχεύοντας  στο να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών σχετικών με την αποτελεσματική εισαγωγή και τη διαχείριση των πράσινων πρακτικών στις επιχειρήσεις.
Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η προσέλκυση  μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι σε θέση να αντιληφθούν τη σημασία της «πράσινης» επιχείρησης ως κρίσιμο παράγοντα για την επέκταση  τους αλλά και για την ανταγωνιστικότητα αυτών στην αγορά εργασίας. Αυτές οι ΜΜΕ θα συμμετέχουν εθελοντικά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος  και θα αποκτήσουν τεχνογνωσία για τον τρόπο που θα μετατρέψουν μια απλή επιχείρηση σε «πράσινη».  Το έργο στηρίζεται στη συνεργασία μεγάλου αριθμού ΜΜΕ προκειμένου να διεξαχθούν οι αναγκαίες έρευνες κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις αυτές θα προσκληθούν να συμμετάσχουν και σε εργαστήρια πειραματικής κατάρτισης. Το πρόγραμμα GoGreen θα εστιάσει σε  ΜΜΕ από  διάφορους τομείς που είναι πρόθυμες να μετασχηματίσουν την επιχείρησή τους από απλή σε πράσινη.

Ειδικά γραφεία GoGreen θα συσταθούν στα επιμελητήρια τα οποία θα συμμετέχουν ενεργά προκειμένου να αξιοποιήσουν και να είναι υπεύθυνα για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου. 
 

Μεθοδολογία

Για τη βελτίωση της πληροφόρησης και τη δημιουργία ενός βιώσιμου πλειονομερούς δικτύου, το πρόγραμμα θα οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Ανάλυση του κενού γνώσεων: αυτό θα επιτευχθεί μέσω ερευνών  σε όλες τις συμμετέχουσες  χώρες
  • Περιγραφή των μεθοδολογικών, εκπαιδευτικών και τεχνολογικών απαιτήσεων για την κατάρτιση: Πρότυπο κατάρτισης 
  • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογικών υποδομών (κέντρο διαχείρισης πόρων GoGreen) 
  • Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) θα είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά, ρουμάνικα, ιταλικά, Τούρκικα, βουλγαρικά και ισπανικά, μαζί με το περιεχόμενο των ενοτήτων κατάρτισης ,
  • Πιλοτική χρήση και αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος: «κατάρτιση των εκπαιδευτών» σε συνάρτηση με  τα «εκπαιδευτικά σεμινάρια  των εκπαιδευόμενων».

Επιπλέον έχουν ήδη προγραμματιστεί διαδικασίες όπως η στοχευμένη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του  έργου και θα εκπονηθεί ένα ειδικά αναλυτικό σχέδιο Αξιολόγησης προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Από την άποψη του προγραμματισμού, το πρόγραμμα διαρθρώνεται στα σχετικά πακέτα εργασίας, τα οποία  με την σειρά τους  διαρθρώνονται στα καθήκοντα που έχει αναλάβει ο κάθε εταίρος. Σύμφωνα πάντα με τον τομέα και την εμπειρία του.

Βασικά στοιχεία


ΣΥΜΦΩΝΙΑ Νο 2010- 3538/ 001-001- GR-LEONARDO-LMP

Υπεύθυνος Προγράμματος:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Εταίροι:
ALLWEB SOLUTIONS SA ΕΛΛΑΔΑ
MILITOS EMERGING TECHNOLOGIES & SERVICES ΕΛΛΑΔΑ
ROMA TRE UNIVERSITY ΙΤΑΛΙΑ
EUROSPORTELLO Consorzio Eurosportello Confesercenti ΙΤΑΛΙΑ
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF VALENCIA ΙΣΠΑΝΙΑ
SCIENTER España ΙΣΠΑΝΙΑ
ARAD CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY & AGRICULTURE ΡΟΥΜΑΝΙΑ
BICC-SANDANSKI ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ         
ISTANBUL CHAMBER OF INDUSTRY ΤΟΥΡΚΙΑ

IZMIR  CHAMBER OF COMMERCE

 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

Διάρκεια Προγράμματο : 01.10.2010 – 30.09.2012

Συνολικός Προϋπολογισμός: 400,000 €

Χρηματοδότηση ΕΕ: 297,700 €


 

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.